สถาบันพระปกเกล้า ติวเข้มผู้นำเยาวชนพลเมืองดีภาคเหนือ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Saturday, January 13, 2024

สถาบันพระปกเกล้า ติวเข้มผู้นำเยาวชนพลเมืองดีภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จ.เชียงราย โดยพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก อ.วิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และบรรยายเรื่อง “พลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย”  
จากนั้น เป็นกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ และ Team Building บรรยายเรื่อง “ดิจิทัลกับการพัฒนาสังคมและมรดกทางวัฒนธรรม” โดย อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
ภาคบ่าย เป็นการศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ ได้แก่ เยี่ยมชมเวียงปรึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เมืองโบราณ ประวัติศาสตร์เชียงแสน และร่วมกิจกรรม workshop บายศรีสวยดอกไม้ 

หลังจากที่นักเรียนศึกษาดูงานในภาคบ่ายแล้ว ช่วงเย็นเป็นกิจกรรมการถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน โดย อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

โครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี มีกลุ่มเป้าหมายนักเรียน 60 คน ครูที่ปรึกษา 10 คน จาก 10 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567 ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งการบรรยายเกี่ยวกับ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเมืองภาคพลเมือง การเขียนโครงการเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในพื้นที่ รวมทั้งกิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและขยายผลต่อยอดความเป็นพลเมืองในพื้นที่

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages