วช.เตรียมความพร้อมนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษา เดินหน้าบ่มเพาะและเสริมสมรรถนะด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Monday, January 29, 2024

วช.เตรียมความพร้อมนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษา เดินหน้าบ่มเพาะและเสริมสมรรถนะด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 29–31 มกราคม 2567 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 
ในโอกาสนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ผอ.วช.) เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฟันเฟืองหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยยุคสังคมอัจฉริยะ” ในวันที่ 29 มกราคม 2567 
ดร.วิภารัตน์ฯ ได้กล่าวว่า การบ่มเพาะและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักประดิษฐ์รุ่นใหม่เป็นการเสริมสร้าง ทักษะและเทคนิคด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (วช.) ให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานของงาน ซึ่งการนำงานวิจัย เทคโนโลยี ประดิษฐกรรมและนวัตกรรมเข้ามาเสริมสร้างการพัฒนากำลังคนและการพัฒนาประเทศ โดยการบ่มเพาะในครั้งนี้ ยังจะเป็นเส้นทางในการสร้างแรงจูงใจให้กับนักประดิษฐ์ในระดับอุดมศึกษา และโอกาสในรับการสนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการที่มีคุณภาพในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคต
กิจกรรมฯ ตลอด 3 วันนี้ ได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 250 คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ (วช.) ได้กำหนดกลุ่มเรื่องผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 5 กลุ่ม ได้แก่ 
-การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
-การสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
-การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และอุปกรณ์อัจฉริยะ 
-พลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model
-การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ซึ่งการจัดกิจกรรมบ่มเพาะเพิ่มศักยภาพในนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษานครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และการแลกเปลี่ยนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ 
โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อประเด็นต่างๆ อาทิ
1) เรื่อง “SCAMPER ยกระดับความคิดสร้างสรรค์....สรรค์สร้างนวัตกรรม” โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เมวิจัยอาวุโส จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2) เรื่อง “Develop & Deploy : ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยระดับความพร้อมของเทคโนโลยี” โดย ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) เรื่อง “Innovation PITCH: สื่อสารนวัตกรรมแบบมืออาชีพ” โดย รศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นต้น
ทั้งนี้ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ได้วางเป้าหมายให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญ ที่จะพัฒนาสมรรถนะ และเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมในระดับอุดมศึกษาให้สามารถพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์และความต้องการของประเทศ
No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages