“ศุภมาส” เดินหน้าใช้นวัตกรรมใหม่พลิกโฉมอุตสาหกรรมดั้งเดิม จับมือ Exim bank - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Monday, January 15, 2024

“ศุภมาส” เดินหน้าใช้นวัตกรรมใหม่พลิกโฉมอุตสาหกรรมดั้งเดิม จับมือ Exim bank

สนับสนุนเงินทุนพร้อมเชื่อมเครือข่ายต่อยอดธุรกิจ ขณะเดียวกันเตรียมจัดทำหลักสูตรเศรษฐกิจสีเขียวและ BCG ยกระดับศักยภาพการแข่งขันไทยในเวทีการค้าโลก
เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2567 : น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตนได้หารือกับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาธร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ Exim bank พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมดั้งเดิมให้เติบโตด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สามารถตั้งบริษัทและเติบโตได้ โดยจากการหารือพบว่า Exim Bank มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินมาก แต่ยังขาดความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ซึ่งในส่วนนี้กระทรวง (อว.) ที่มีบุคลากร นักวิจัย นักนวัตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ เป็นจำนวนมากน่าจะเข้ามาช่วยสนับสนุนได้ เพราะหากมีการบูรณาการความร่วมมือ จะสามารถช่วยต่อยอดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับประเทศได้อีกมหาศาล 
(รมว.อว.) กล่าวต่อว่า ในเบื้องต้นกระทรวง (อว.) กับ Exim Bank จะมีการดำเนินการร่วมกันในหลายมิติ อาทิ การสนับสนุนการเงินและบ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการเชื่อมเครือข่ายต่อยอดธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในทางเทคนิค นวัตกรรม และวิชาการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการบริการ ให้ผู้ประกอบการมีความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น ตลอดจนสร้างแรงจูงใจผ่านเครื่องมือทางการเงินและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance) แก่ผู้ประกอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ.2050 ตามการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดขึ้น (Nationally Determined Contributions: NDC) 
“นอกจากนี้ ยังมีความตั้งใจที่จะดำเนินโครงการร่วมกันเพิ่มติมอีก เช่น การจัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และเศรษฐกิจ BCG รวมถึงการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนมาใช้โซล่าร์เซลล์ โดยให้สามารถกู้เงินกับทาง Exim Bank ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อบ่มเพาะและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่ที่พร้อมพัฒนาธุรกิจด้วยงานวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยได้อย่างยั่งยืนในเวทีการค้าโลก” น.ส.ศุภมาสฯ กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages