“ศุภมาส” เปิดปาฐกถาพิเศษโดย Dr.Sir Richard J.Roberts เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ที่ ม.สงขลานครินทร์ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Wednesday, November 15, 2023

“ศุภมาส” เปิดปาฐกถาพิเศษโดย Dr.Sir Richard J.Roberts เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ที่ ม.สงขลานครินทร์


พร้อมมอบนโยบายอุทยานวิทยาศาสร์ภาคใต้ก่อนลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีพร้อม พ.ญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง อว.มอบนโยบายและหนุนเสริมภารกิจของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2566 : น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 15–16 พ.ย.นี้ ตนพร้อมด้วย พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง (อว.) จะลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติราชการที่จังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยในวันที่ 15 พ.ย.จะไปเป็นประธานเปิดการแสดงปาฐกถาพิเศษโดย Dr.Sir Richard J.Roberts นักชีวเคมีและนักชีววิทยาระดับโมเลกุล ชาวอังกฤษ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ในปี 1993 จากการค้นพบอินตรอนในดีเอ็นเอ ยูคาริโอต และกลไกการต่อยีน ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนั้นจะไปตรวจเยี่ยมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานในพื้นที่ ซึ่งในเบื้องต้นอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ได้มีการขับเคลื่อนผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนผ่านนวัตกรรมยางพารา อุตสาหกรรมฮาลาล ศิลปะอิสลามกับการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มและสร้างความเป็นอัตลักษณ์สินค้าปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้


รมว.กระทรวง (อว.) กล่าวต่อว่า ส่วนในวันที่ 16 พ.ย.จะไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี เพื่อมอบนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ คือ ให้สถาบันการศึกษามีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อความมั่นคงของชีวิตและเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้น “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” โดยเน้นประเด็นสำคัญของประเทศ  ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้มอบหมายให้ พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง (อว.) ทำหน้าที่กำกับติดตามและให้ข้อเสนอแนะการทำงานของสถาบันการศึกษาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่รวมทั้งการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การเกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ ภาคราชการ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน

น.ส.ศุภมาสฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะติดตามโครงการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตปูทะเลในพื้นที่ภาคใต้สู่การเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การตลาด และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมุ่งยกระดับจังหวัดปัตตานีให้เป็นเมืองแห่งปูทะเลรวมทั้งติดตามโครงการการพัฒนาและยกระดับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม โครงการการจัดการพื้นที่และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจวัฒนธรรม ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมในวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี เน้นการนำทุนทางวัฒนธรรมทั้งด้านประวัติศาสตร์ ด้านวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้มาสร้างคุณค่าและสร้างมูลค่า

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages