คนไทยต้นแบบแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม การต่อต้านทุจริตโลก 2023 - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Monday, November 20, 2023

คนไทยต้นแบบแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม การต่อต้านทุจริตโลก 2023


ศ.วิชา มหาคุณ ปธ.มูลนิธิต่อต้าน การทุจริต และคณะบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเชิญจากสถาบันยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ (International  Strategy Institute) ให้เข้าร่วมประชุมการต่อต้านทุจริตแห่งโลก 2023 ในวันที่ 16 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมด้วยผู้ร่วมคณะอีกสองคน คือ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหาร

ในการอภิปรายหัวข้อ : 
“มุมมองหลากหลาย,ความร่วมมือในการต่อสู้กับการทุจริต” 
Diverse 
perspectives,united against corruption 

โดยมีผู้ร่วมอภิปรายจาก Myanmar,Brunei,South Korea,Indonesia, Singapore,Australia, Malaysia,Cambodia, Philippines,Thailand & Japan 

สำหรับ ศ.วิชาฯ ได้รับเกียรติให้เสนอแนวคิดใน Panal 4 : โดย ศ.วิชาฯ ได้กล่าวถึงการจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย เพื่อผนึกกำลังระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ของภาคพลเมืองในชุมชน เพื่อต่อสู้กับการทุจริต และขณะเดียวกันก็จัดตั้งสถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ขึ้นต่อสำนักอธิการบดี เพื่อสร้างหลักสูตรการศึกษาให้แก่ภาคประชาสังคม และระดับปริญญาโท สำหรับการศึกษาด้านการต่อต้านทุจรืต อันเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ภาคอุดมศึกษา อันเป็นการรวมพลังสร้างองค์ความรู้อย่างลึกซึ้ง เพื่อการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามหลักธรรมาภิบาล

Panel 1 : Law Enforcement on Prevention and Persecution
H.E Kyaw Win Thein,Commissioner of Anti-Corruption Commission of Myanmar
Mr.Mohammad Sukri HJ Ariffin,Senior Special Investigator,Corruption Prevention Section,Anti-Corruption Bureau, Brunei Darussalam,Ms. Huiri Kim,Deputy Director,Anti-Corruption Bureau,Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC),South Korea

Panel 2 : Strengthening Global Governance Mechanisms,Dr.Laode M Syarif,Executive Director,KEMITRAAN Indonesia,Mr.Soh Kee Hean,Associate Professor, Singapore University of Social Sciences (SUSS),Mr.Mick Symons,Managing Director,Anti-Corruption Consultants Australia (ACCA)

Panel 3 : Preventing the Misuse of Laws to Evade Accountability,Mr.Haji Jais Abdul Karim,President,Malaysia Corruption Watch (MCW),Dr.Chanroeun Pa,President,Cambodian Institute for Democracy (CID),Mr.Eduardo Valera Bringas,Former Deputy Director General,Anti-Red Tape Authority (ARTA),Philippines

Panel 4 : Combating Government Corruption : Ensuring Accountability for Clean Governance,Mr.Tsutomu Hiraishi,Committee Officer,Anti-Bribery Committee Japan (ABCJ),Prof.Vicha Mahakun,President of The Anti-Corruption Foundation

ที่ประชุมได้รับความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ธรรมาภิบาล
ของโลก การตรวจสอบในทางกฎหมาย และการต่อสู้กับการทุจริต เพื่อปูทางที่ใสสะอาด และการตรวจสอบที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ร่วมให้ความคิดเห็นในอันที่จะบังคับการให้โลกหลุดพ้นจากการทุจริตให้จงได้ในวันข้างหน้า

Their insights on law enforcement,global governance,legal accountability,and combating government corruption pave the way for a cleaner,accountable future.,Thank you to our global experts for steering us towards a corrupt-free world

#WACC2023 #AntiCorruption 
#Thank you for ISI


No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages