“สุชาดา” เลขานุการ รมว.กระทรวง อว.ชื่นชมและร่วมยินดี 4 นักวิจัยสตรีจาก “สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ - มหิดล - ขอนแก่น - สุรนารี” - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Wednesday, November 15, 2023

“สุชาดา” เลขานุการ รมว.กระทรวง อว.ชื่นชมและร่วมยินดี 4 นักวิจัยสตรีจาก “สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ - มหิดล - ขอนแก่น - สุรนารี”


คว้ารางวัลทุนวิจัยลอรีอัล ประจำปี 66 ชี้เป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นผลักดันความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ของสตรีให้เป็นที่ประจักษ์

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2566 : นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบหมายจากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวง อว.ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีมอบทุนวิจัย โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 ตัวอย่างของความมุ่งมั่นในการผลักดันความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสตรีให้เป็นที่ประจักษ์ มี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ นายแพทริค จีโร กรรมการผู้จัดการลอรีอัล ประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา สมาชิกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัยสตรีผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน วิทยาศาสตร์” เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

โดยนักวิจัยสตรีผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงาน วิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 21 ประจําปี 2566 มี 4 คน ได้แก่  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่  1.ดร.ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล ห้องปฏิบัติการอินทรีย์เคมีสังเคราะห์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จากงานวิจัย “การพัฒนาไฮโดรเจลสําหรับฉีดจากวัสดุคอมโพสิตอัลจิเนต อนุภาคไฮดรอกซีอะปาไทท์ และเส้นใยไหมไฟโบรอิน สําหรับการใช้งานวิศวกรรมเนื้อเยื่อของฟัน” 2.ดร.สุญาณี ทองโชติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล จากงานวิจัย “ทีเซลล์ที่มีตัวรับแอนติเจนแบบลูกผสมที่จําเพาะต่อโปรตีนโฟเลตรีเซปเตอร์อัลฟ่า และสามารถหลั่งโปรตีนที่จําเพาะสองทางรุ่นที่ 5.3 เพื่อเสริมประสิทธิภาพของวิถีออโตฟาจีในการ กําจัดเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดทริปเปิ้ลเนกาทีฟแบบสามมิติออร์กานอย”

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ 1.รศ.ดร.พรนภา เกษมศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากงานวิจัย “ไฮโดรเจลออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สามารถฉีดได้จากการปรับแต่งแป้งที่เป็นของเสียในอุตสาหกรรมสําหรับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์” 2.รศ.ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี จากงานวิจัย “การออกแบบและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านสิ่งแวดล้อม”

นางสาวสุชาดาฯ กล่าวว่า โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีฯ เป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นในการผลักดันความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสตรีให้เป็นที่ประจักษ์ และสร้างความตระหนักว่าโลกต้องการวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต้องการสตรีเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต ตนขอชื่นชม ลอรีอัล กรุ๊ป ในประเทศไทย ที่ทุ่มเทในการส่งเสริมบทบาทของสตรีสายงานวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง และขอแสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์สตรีไทยทั้ง 4 ท่านที่ได้รับทุนวิจัย

“กระทรวง (อว.) พร้อมสานพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นจริงได้เร็วขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีบุคลากรที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นกลไกสําคัญในการนําพาประเทศ ให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง” นางสาวสุชาดาฯ กล่าว


No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages