วช. - อผศ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Monday, February 5, 2024

วช. - อผศ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ กระทรวงกลาโหม (กห.) โดย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้น โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ซึ่งลงนามโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ผอ.วช.) และ พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้แทนลงนามของสององค์กร ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 ณ เวทีกลาง Event Hall 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวว่า กระทรวง (อว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อความต้องการของผู้พิการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตประจำวัน การส่งเสริมสุขภาพกาย และจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง (อว.) พ.ศ.2563 - 2570 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ โดยหนึ่งในเป้าประสงค์ที่สำคัญคือการวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า และสร้างกลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งทางด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต (Assisted living) สำหรับช่วยเหลือให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต (รมว.อว.) กล่าว
นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า กระทรวงกลาโหม (กห.) ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ขับเคลื่อนและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ กลไกสำคัญคือ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนนั้นมีส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการนับเป็นความร่วมมือที่สร้างประโยชน์อันดีที่ได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (ผอ.วช.) กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัย ภายใต้กระทรวง (อว.) ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยผลักดัน ริเริ่มขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ ทำให้งานวิจัยสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการในวันนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การขยายผลต่อกลุ่มเป้าหมาย และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของทหารผ่านศึกพิการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และพลเรือนที่มีความพิการทุพพลภาพให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดียิ่งขึ้น
ด้าน พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กล่าวว่า ในนามกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยที่กำกับดูแลองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซึ่งมีหน้าที่ดูแลทหารผ่านศึกทั่วประเทศ สำหรับทหารผ่านศึกที่พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ จะมีโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้การดูแลและรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถยืนหยัดและใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากที่สุด โดยปัจจุบันงานกายอุปกรณ์ถือว่าเป็นงานที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก และมีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับจากหลายหน่วยงาน ดังนั้นการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของสองหน่วยงานเพื่อประโยชน์สุขของผู้พิการในสังคม
ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการตระหนักถึงความสำคัญต่อความต้องการของผู้พิการในการดำรงชีวิตประจำวันแล้วนั้น จะนำไปสู่การขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมาย จนเกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตามบันทึกข้อที่ได้กำหนดไว้ร่วมกันNo comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages