รมว.อว. “ศุภมาส” ให้ขยายการบริการห้องปฏิบัติการสู่ภูมิภาคและชุมชนทั่วประเทศ เตรียมเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการร่วม “นครปฐม” และ ”ราชบุรี” - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Friday, February 16, 2024

รมว.อว. “ศุภมาส” ให้ขยายการบริการห้องปฏิบัติการสู่ภูมิภาคและชุมชนทั่วประเทศ เตรียมเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการร่วม “นครปฐม” และ ”ราชบุรี”

อำนวยความสะดวกประชาชนในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ส่งมอบบริการตรวจวิเคราะห์สินค้าแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานแข่งขันได้ในระดับสากล
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ได้ให้นโยบายแก่กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ให้ความสำคัญกับการการขับเคลื่อนและยกระดับการดูแลประชาชน โดยเน้นย้ำให้ขยายภารกิจสู่ขุมชนและภูมิภาค เพื่อพัฒนาฐานรากเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน การขยายภารกิจให้มุ่งเน้นการทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานให้ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ให้ขยายการบริการห้องปฏิบัติการสู่ภูมิภาคและชุมชนทั่วประเทศ โดยการเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการร่วม วศ. อว. กับหน่วยงานมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ส่งมอบบริการตรวจวิเคราะห์สินค้าและผลิตภัณฑ์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานแข่งขันได้ในระดับสากล และให้ดูแลประชาชนด้วยระบบห้องปฏิบัติการในมิติเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆในระดับพื้นที่ด้วย
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. กล่าวว่า วศ. ได้จัดทำแผนการขยายภารกิจสู่ภูมิภาคและระดับชุมชน โดยจะมีการขยาย ”ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการร่วม วศ.อว” กับหน่วยงาน อว.ในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเน้นความต้องการและความจำเป็นของแต่ละพื้นที่
ในวันนี้ได้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน (มก.วิทยาเขตกำแพงแสน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี (มจธ.วิทยาเขตราชบุรี) ในการเปิด “ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการร่วม วศ.อว. กำแพงแสน นครปฐม” และ “ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการร่วม วศ.อว. มจธ.ราชบุรี” โดยเน้นภารกิจสร้างความร่วมมือทางห้องปฏิบัติการ ให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าผลิตภัณฑ์ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในภูมิภาค ให้ได้มาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ
โดยเห็นพ้องในการที่ วศ. รับหน้าที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิง พัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการทางห้องปฏิบัติการของประเทศ ดูแลการเข้าถึงข้อมูลบริการของภาคีเครือข่ายให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริมห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล สำหรับ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน และ มจธ.วิทยาเขตราชบุรี จะทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน มาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล
การดำเนินงานในลักษณะความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวง อว. จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านกลไกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างมั่นคงยั่งยืน ตลอดไป
No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages