ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประชุมชี้แจงประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุฯ รร.ขนาดเล็ก - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Saturday, February 3, 2024

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประชุมชี้แจงประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุฯ รร.ขนาดเล็ก

เมื่อวันทึ่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. : นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ชี้แจงประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐและมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา โดยมีผู้บริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 76 คน ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2

นายอภิชัยฯ กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยให้มีการปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการแทนโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ทั้งเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรายได้สถานศึกษา โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน) ตามคำสั่งมอบอำนาจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

พร้อมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน "เรียนดี มีความสุข" ใช้หลักการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในเรื่องการลดครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ การอนุมัติ จ่ายเงิน การอจ่ายเงินยืม การก่อหนี้ผูกพัน การสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง การสั่งจ้างงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจทั้ง 3 ฉบับ โดยหากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะดำเนินการเองหรือไม่อย่างไร ขอให้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน วิเคราะห์สภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของโรงเรียน เพื่อพิจารณาเสนอความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแทน ตามนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นจัดทำบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วจัดทำหนังสือแจ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมแนบบันทึกรายงานการประชุมฯ จัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages