คกก.เดินหน้าสรรหา ป.ป.ช. คนใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง พบขบวนการวิ่งเต้นจากสายยุติธรรม แต่อาจไม่ผ่านด่าน สว. - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Wednesday, May 1, 2024

คกก.เดินหน้าสรรหา ป.ป.ช. คนใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง พบขบวนการวิ่งเต้นจากสายยุติธรรม แต่อาจไม่ผ่านด่าน สว.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งให้ผู้สนใจมาสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป.ป.ช.ใหม่ 1 คน (แทน พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี) จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ 9 คนประกอบด้วย 
1.ประธานศาลฎีกา ประธานกรรมการ
2.ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ
3.ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
4.บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้ง เป็นกรรมการ  
5.บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง เป็นกรรมการ  
6.บุคคลซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
7.บุคคลซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้ง เป็นกรรมการ  
8.บุคคลซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้ง เป็นกรรมการ 
9.ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ   
จะลงมติในการสรรหาผู้ที่ผ่านความเห็นชอบให้ทำหน้าที่กรรมการ ป.ป.ช.และ เสนอต่อสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มีค.-9 เม.ย.2567ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นั้น 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดรับสมัครกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งนี้เกิดจากเมื่อวันที่ 19 ก.พ.2567 ที่ผ่านมา ที่ประชุม สว.ลงมติไม่เห็นชอบ พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น.ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.ด้วยคะแนน 88 เสียงต่อ 80 เสียงไม่ออกเสียง 30 เสียง ถือว่า ผบช.น.ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา เพราะได้คะแนนเสียงเห็นชอบน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สว.ที่มีอยู่หรือ 125 เสียง และล่าสุดจำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการปปช.ในครั้งนี้มีทั้งหมด 18 คน และเปิดให้ประชาชนส่งข้อมูลของผู้สมัครฯให้กรรมการสรรหาฯภายในวันที่ 3 พ.ค.2567 นั้น

แหล่งข่าวจาก สว.แจ้งว่า ตอนนี้ สว.ชุดปัจจุบันยังทำหน้าที่อยู่จนกว่า.สว.ชุดใหม่จำนวน 200 คนจะได้รับการรับรองจาก กกต.และโปรดเกล้าฯให้เข้าทำหน้าที่หากพิจารณามติครม.วันที่ 23 เม.ย.2567 พบว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการให้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 107 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากอายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงเพราะครบกำหนด 5 ปี (สิ้นสุดวันที่ 10 พ.ค.2567) แต่ยังอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ ดังนั้น พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก สว. จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 11 พ.ค.2567 ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครในวันที่ 13 พ.ค. 2567 กำหนดวันเลือก สว.ระดับอำเภอในวันที่ 9 มิ.ย.2567 กำหนดวันเลือก สว.ระดับจังหวัดในวันที่ 16 มิ.ย.2567 กำหนดวันเลือก สว. ระดับประเทศในวันที่ 26 มิ.ย.2567 และกำหนดวันที่จะประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 2 ก.ค.2567 นั้น มีกระแสข่าวว่าการเลือก สว.ครั้งนี้อาจมีการร้องเรียนกันมากและอาจเกิดความล่าช้าในการรับตำแหน่ง ดังนั้น สว.ชุดปัจจุบันที่ใกล้หมดวาระก็จะทำหน้าที่ สว.รักษาการไปจนกว่า สว.ชุดใหม่จะรับตำแหน่ง

“ทราบจากวงใน กกต.เเละนักวิชาการประเมินกันว่าผู้สมัคร สว.น่าจะร้องเรียนกันเองเยอะเพราะ 20 กลุ่มอาชีพผู้สมัครเเต่ละคนนั้น ต่างคนต่างเเข่งขันกัน น่าจะรู้ความเคลื่อนไหวกันเเละกันเเละบางคนอาจทำอะไรเสี่ยงผิดกฎหมาย ตรงนี้ที่อาจเป็นเหตุให้การรับรองล่าช้าเเละอาจไม่ครบทั้ง 200 คน  

แหล่งข่าวจาก สว.แจ้งว่า ทราบว่านายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา อาจนัดประชุม สว.ชุดนี้ในเดือน มิ.ย.2567 และรอการแจ้งระเบียบวาระ ดังนั้นต้องรอว่า นางอโนชาฯ จะนัดประชุมกรรมการสรรหา ป.ป.ช.คนใหม่เมื่อใด และเมื่อมีมติแล้วจะส่งให้ สว.ชุดนี้หรือ สว.ชุดใหม่ลงมติ   

แต่ตอนนี้เริ่มมีกระแสข่าวแล้วว่าผู้สมัครที่จะเข้ารับการสรรหาฯบางรายที่มาจากสายกระบวนการยุติธรรม ประสานกับบางฝ่าย เช่น ตำรวจ อดีตผู้สมัคร ป.ป.ช.บางคน และประสานกับฝ่ายการเมืองหลังบ้านในขั้วรัฐบาล สองพรรค เพื่อให้ช่วยประสานให้รับการสรรหาฯเป็นกรรมการ ปปช.คนใหม่  เพราะผู้สมัครฯคนนี้เคยมีการช่วยเหลือฝ่ายการเมืองในการสั่งไม่ฟ้องบางคดี ดังนั้นการประสานงานในครั้งนี้ คล้ายจะเป็นการต่างตอบแทนกันและกัน 

แหล่งข่าวจาก สว.แจ้งว่า แต่ผู้สมัครฯคนนี้อาจเกิดปัญหาเพราะ สว.หลายคน รวมทั้งผู้ใหญ่ในวงการยุติธรรมทราบข่าวเชิงลบในการทำงานของตัวเองรวมทั้งกระแสข่าวการประสานกับฝ่ายการเมืองฯของผู้สมัครฯคนนี้แล้ว ดังนั้นหากผู้สมัครฯคนนี้ผ่านการสรรหาฯจากมติคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช. ผู้สมัครฯคนนี้อาจไม่ผ่านความเห็นชอบของ สว.ให้ไปทำหน้าที่กรรมการป.ป.ช.คนใหม่


No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages