ทั่วโลกชื่นชม! ไทยผลักดันข้อมติการพัฒนาทางเลือกสำเร็จ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Sunday, March 24, 2024

ทั่วโลกชื่นชม! ไทยผลักดันข้อมติการพัฒนาทางเลือกสำเร็จ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้ นายธนากร คัยนันท์ ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นำคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นางวิลาวรรณ มังคละธนกุล เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา ผู้แทนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs : CND) สมัยที่ 67 เป็นวันสุดท้าย ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ผลักดันข้อมติการพัฒนาทางเลือกสำเร็จ หลังได้รับการรับรองโดยเอกฉันท์
ภายหลังการประชุมสมัยสามัญในห้วงการประชุม CND สมัยที่ 67 ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ประชุมฯ ได้รับรองรายงานการประชุม CND สมัยที่ 67 รวมถึงรับรองระเบียบวาระการประชุม CND สมัยที่ 68 ซึ่งจะจัดขึ้นในห้วงมีนาคม 2568
ที่ประชุมฯ ยังได้รับรองข้อมติที่เสนอในการประชุม CND สมัยที่ 67 

โดยฉันทามติ จำนวน 2 ข้อมติ ได้แก่ ข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมการบำบัดรักษาและการให้การดูแลอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้พึ่งพายาเสพติด ที่เสนอโดยชิลี และ ข้อมติว่าด้วยการปรับปรุงการเข้าถึงและการมีสารที่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเพียงพอและใช้อย่างเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ รวมถึงการบำบัดรักษาในเด็ก ที่เสนอโดยเบลเยี่ยม ในนามสหภาพยุโรป สำหรับข้อมติเพื่อเฉลิมฉลอง 10 ปี แนวปฏิบัติสหประชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกและแนวทางการดำเนินการต่อไปในอนาคต ที่เสนอโดยประเทศไทยได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ มีประเทศสมาชิกให้การรับรอง 45 เสียง ไม่รับรอง 0 เสียง และ งดออกเสียง 3 เสียง จากอิหร่าน อาร์เมเนีย และแทนซาเนีย ในส่วนข้อมติด้านการป้องกันการใช้ยาเกินขนาด ซึ่งเสนอโดยสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงรับรอง 38 เสียง ไม่รับรอง 2 เสียง จากจีนและรัสเซีย และงดออกเสียง 6 เสียง จากแอลจีเรีย อาร์เมเนีย บังกลาเทศ โดมินิกัน อิหร่าน และซิมบับเวย์

นายธนากร คัยนันท์ ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า ในการประชุม CND สมัยที่ 67 ประเทศไทยในฐานะสมาชิก CND อย่างต่อเนื่อง ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับความชื่นชมจากนานาประเทศ ในการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพัฒนาการการดำเนินงานด้านการพัฒนาทางเลือกของประเทศไทย รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟจากโครงการพัฒนาทางเลือกของไทย ทั้งภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ชิมตลอดห้วงเวลาการประชุม นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานพัฒนาทางเลือกร่วมกับหลากหลายประเทศเกือบทุกภูมิภาคทั่วโลกผ่านการจัดกิจกรรมคู่ขนาน ตลอดจนจัดทำข้อมติด้านการพัฒนาทางเลือก ซึ่งเป็นข้อมติด้านการลดอุปทานยาเสพติดหนึ่งเดียวในการประชุม CND สมัยที่ 67 เพื่อเน้นย้ำความสำคัญในการเป็นหลักการดำเนินงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก  ซึ่งถึงแม้ว่าข้อมติดังกล่าวจะไม่ได้การรับรองโดยฉันทามติจากข้อกังวลของบางประเทศ แต่ต้องขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ ที่เจรจาและผลักข้อมตินี้ ให้ได้รับการรับรองโดยเอกฉันท์ ไร้เสียงคัดค้าน และได้รับการร่วมสนับสนุน (co-sponsor) จากทุกภูมิภาค ทั้งนี้ ยังได้ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมผลักดันและสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในทุกมิติของงานด้านยาเสพติดในเวทีระหว่างประเทศ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages