“ศุภมาส” เปิดงาน “9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน : SDU Community Engagement Expo 2023” - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Friday, December 8, 2023

“ศุภมาส” เปิดงาน “9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน : SDU Community Engagement Expo 2023”

โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ ม.สวนดุสิต ที่ร่วมพัฒนาให้ชุมชนใน จ.สุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2566 : นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิด “งาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน : SDU Community Engagement Expo 2023” ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ (รมว.อว.),ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ผอ.วช.) ได้มอบหมายให้ นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย (วช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมที่ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นางสาวศุภมาสฯ ได้มอบนโยบายในการให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ว่า การพัฒนาเชิงพื้นที่ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ในกลุ่มที่มุ่งพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ซึ่งเป้าหมายหลักของการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ คือ การพัฒนาระดับท้องถิ่นและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค การดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา การผลิตบัณฑิต ให้บริการวิชาการ ประยุกต์ความรู้ สู่การปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ และการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ ในส่วนของการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ของกระทรวง (อว.) ได้มอบนโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวคิด “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” และ “เน้นประเด็นสำคัญของประเทศ อาทิ ความพอเพียง ความยั่งยืน เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)” มุ่งส่งเสริมการสร้างและสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรม เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการนวัตกรรมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเยาวชน สตาร์ทอัพ SMEs และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ รวมไปถึงการทำให้ (อว.) เป็นกระทรวงเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน และกับประเทศด้วยความรู้และนวัตกรรม โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่เปิด หรือพื้นที่สำหรับโอกาสให้กับคนไทยทุกคน ตลอดจนเน้นการมีส่วนร่วมกับพื้นที่และชุมชน เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่โดยรอบของมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนงานวิจัยนำไปสู่การแก้ไขปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจ
นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย (วช.) เปิดเผยว่า (วช.) ภายใต้กระทรวง (อว.) เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในมิติการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งขยายผลการนำองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิงอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในการแข่งขันอย่างยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรี” โดยความร่วมมือร่วมกับภาคจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ทำให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดของภาคจังหวัดสุพรรณบุรีในการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
ด้าน ผศ.ดร.พิทักษ์ฯ กล่าวว่า งาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก โดยกิจกรรมแรก SuanDusitness เป็นกิจกรรมการนำเสนอการเดินทางผ่านกาลเวลาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลงาน สู่แรงบันดาลใจ สะท้อนผ่านนิทรรศการสู่การอยู่รอดอย่างยั่งยืน ตลอดจนการนำองค์ความรู้จากระบบเมืองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสู่การบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรม การประกวดงานเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย บนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติอย่างประณีตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในด้านคหกรรมศาสตร์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ และกิจกรรม SDU Community Engagement Expo 2023 ที่ท่านรัฐมนตรีฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
3) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
4) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
5) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
6) กรมราชทัณฑ์ 
7) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) และ 
8) สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 
โดยเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบไปด้วย กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับทุนงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาคีในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรมการนำเสนอชิม ช้อป ชิล สินค้าเกษตรปลอดภัยวิถีใหม่ ซึ่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าผักผลไม้สด สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผักผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง และกิจกรรมในการสนองงานพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ขณะที่ รศ.ดร.ชนะศึก ผู้รับผิดชอบหลักด้านการวิจัยและการจัดงาน SDU Community Engagement Expo 2023 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า งาน SDU Community Engagement Expo 2023 เป็นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการร่วมพัฒนาให้แต่ละชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างสรรค์นวัตกรรม และงานนี้จะเป็นการส่งเสริมเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้นำผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมพัฒนามาจัดจำหน่าย ภายใต้กิจกรรม ชิม ช้อป ชิล สินค้าเกษตรปลอดภัยวิถีใหม่ ทั้งผักผลไม้สด สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผักผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของชุมชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages