รมว.ยุติธรรม ผนึก 28 หน่วยงาน ประชุมเร่งรัดแก้ปัญหายาเสพติด ชี้เป้าหมายสำคัญคือความพึงพอใจของประชาชน - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Monday, April 29, 2024

รมว.ยุติธรรม ผนึก 28 หน่วยงาน ประชุมเร่งรัดแก้ปัญหายาเสพติด ชี้เป้าหมายสำคัญคือความพึงพอใจของประชาชน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง 5 เดือนหลัง ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และปีงบประมาณ พ.ศ.2568 พร้อมด้วย นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม,พลตำรวจโท พัฒนวุธ อังคะนาวิน ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงยุติธรรม,นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม,พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส.,นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.,ผู้แทนส่วนราชการที่ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดจาก 8 กระทรวง 26 หน่วยงาน 2 ส่วนราชการไม่สังกัด ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงมหาดไทย,กระทรวงกลาโหม,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร,กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงแรงงาน,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุม 10-01 กระทรวงยุติธรรม
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ว่า  เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในห้วงที่เหลือ 5 เดือน โดยแนวทางการประชุมในวันนี้ จะเป็นการนำเสนอภาพรวมในการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยสำนักงาน ป.ป.ส. หลังจากนั้น จะเป็นการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงาน บูรณาการ เพื่อการปรับแผนงาน โครงการให้สอดคล้องนโยบายสำคัญ ของรัฐบาล
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า  การแก้ไขปัญหายาเสพติด มีงบบูรณาการที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 28 หน่วยงานที่ต้องบูรณาการ เพื่อใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศโดยรวม ไม่ซ้ำซ้อน มีการบูรณาการอย่างจริงจัง  ให้การทำงานเกิดความเชื่อมั่นกับภาคประชาชน โดยในห้วง 7 เดือนที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลด้านการปราบปราม สกัดกั้นยาเสพติด มีผลการจับกุมตรวจยึดที่สูงขึ้นมาก ซึ่งต้องขอชื่นชม แต่การป้องกันยาเสพติด การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ต้อง ประชุมหารือร่วมกันในรายละเอียดในเรื่องของการแก้ปัญหา  และมอบสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวอีกว่า ขอให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน มีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ และขอให้สำนักงาน ป.ป.ส. มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ และรายงานผลความคืบหน้าให้ทราบทุกเดือน เพื่อให้สามารถทราบ ถึงความเคลื่อนไหว ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงาน รวมถึงต้องมีการประเมินผลการใช้งบบูรณาการ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับปัญหาและการปฏิบัติงานจริง โดยใน 5 เดือนที่เหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป้าหมายหรือตัวชี้วัดมีเพียงตัวเดียวที่สำคัญที่สุด คือ ความพึงพอใจของประชาชน  ซึ่งในตอนท้ายต้องประเมินโดยใช้การวัดผลที่เป็นกลางจากหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมาช่วยวัดผล เพื่อจะนำเสียงสะท้อนนั้นมาแก้ปัญหา และจากนี้การแก้ไขปัญหายาเสพติด จะต้องเร่งรัด และบูรณาการกันจริง เราต้องช่วยกัน อย่าปล่อยให้ประเทศอ่อนแอเพราะติดยาเสพติด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages