เครือซีพี เดินหน้าร้อยเรียงความดี เปิดโรงแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านกองกาย อ.เเม่เเจ่ม จ.เชียงใหม่ ชูโมเดล "ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise " สร้างป่า สร้างอาชีพคนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Tuesday, May 2, 2023

เครือซีพี เดินหน้าร้อยเรียงความดี เปิดโรงแปรรูปวิสาหกิจชุมชนบ้านกองกาย อ.เเม่เเจ่ม จ.เชียงใหม่ ชูโมเดล "ธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise " สร้างป่า สร้างอาชีพคนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน


เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในพิธีเปิด "โรงแปรรูปกาแฟชุมชนบ้านกองกาย" พร้อมด้วยนางสาวพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายอดิเรก อินต๊ะฟองคำ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นายเอกสิทธิ์ วงค์ใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือฯ ชาวบ้านชุมชนกองกาย ร่วมเป็นสักขีพยาน เปิดโรงเเปรรูปกาเเฟชุมชนบ้านกองกาย ภายใต้โครงการศูนย์วิจัยบ้านกองกาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อเป็นสถานที่รองรับผลผลิตกาแฟคุณภาพของเกษตรกร สำหรับการแปรรูปกาแฟเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่ากาแฟของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านกองกาย ณ โรงแปรรูปกาแฟชุมชนบ้านกองกาย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3Hs คือ Heart – Living Right, Health – Living Well และ Home – Living Together ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญคือการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 (Carbon neutrality) จากนโยบายสู่การปฏิบัติพื้นที่ภาคเหนือ ในการฟื้นฟูป่า "Re4rest ปลูกเพื่อความยั่งยืน 4 ต้นน้ำภาคเหนือ ปิง วัง ยม น่าน" โดยโครงการศูนย์วิจัยบ้านกองกาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในเป้าหมายการฟื้นฟูป่าต้นน้ำปิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ำปิง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบนิเวศทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรให้มีเงินหมุนเวียน ส่งเสริมให้จัดตั้งเป็น "วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านกองกาย ต.บ้านทับ" ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกพืชทางเลือกอย่างกาแฟอะราบิก้า ทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บนพื้นที่นำร่องกว่า 133 ไร่ ปัจจุบันเครือซีพีสนับสนุนเกษตรกรในการปลูกกาแฟและไม้ผลเมืองหนาว สามารถสร้างรายได้ที่ดีตลอดทั้งปีให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบในการฟื้นคืนผืนป่าภาคเหนือให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

ทางด้าน นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนโรงแปรรูปกาแฟให้กับชุมชนบ้านกองกายในวันนี้ ซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนบ้านกองกาย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนบ้านกองกาย ซึ่งโครงการที่ขับเคลื่อนดังกล่าวฯ ถือว่าเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เนื่องจากชาวบ้านมีอาชีพทำกินในพื้นที่ป่า ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านมีความยากลำบากในการทำการเกษตรจากปัญหาไม่มีแหล่งน้ำ เพื่อมาสนับสนุนการปลูกพืชแบบผสมผสานทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว อีกทั้ง อ.แม่แจ่ม ถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของ จ.เชียงใหม่ และเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย และความสำเร็จในวันนี้ เกิดได้จากการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาแหล่งน้ำในการปลูกกาแฟที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการนำองค์ความรู้ "ศาสตร์พระราชา" ในการจัดการพื้นที่ป่าตามแนวทาง "วนเกษตร" หรือ "เกษตรทฤษฎีใหม่" โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงแปรรูปกาแฟชุมชนบ้านกองกาย จะเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในชุมชน เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบที่สามารถขยายไปพัฒนาในทุกพื้นที่ของ อ.แม่แจ่ม ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า และลดการใช้พื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว นำไปสู่การทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน

นางสาวพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือซีพีสนับสนุนโรงแปรรูปกาแฟชุมชนบ้านกองกาย ภายใต้โครงการศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกายในครั้งนี้ ผ่านการผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ อาทิ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ อำเภอแม่แจ่ม สำนักงานเกษตรอำเภอเเม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมและชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับอาชีพชุมชนโดยการปลูกกาแฟฟื้นป่าและปลูกพืชแบบผสมผสาน ภายใต้โมเดลต้นแบบ "กองกาย หมู่บ้านฟื้นฟูป่า 100%" โดยเครือซีพี สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เติมเต็มทักษะด้านบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตลอดจนยกระดับการพัฒนาสู่ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ดังนั้น โรงแปรรูปแห่งนี้ จึงเป็นพื้นที่สำคัญในขั้นตอนและกระบวนการแปรรูปที่สามารถรองรับผลผลิตกาแฟคุณภาพ และยกระดับผลผลิตกาแฟให้เกิดมูลค่าสูงสุด ถือเป็นพื้นที่เปิดกว้างในการร่วมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน ส่งเสริมชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกับป่า และสามารถสร้างรายได้ควบคู่กับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่จะสามารถลดหมอกควันไฟป่า จากการที่ชุมชนพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน โดยชุมชนบ้านกองกาย จะกลายเป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆใน อ.แม่แจ่ม และสามารถเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกองกาย (Kong Kai Community Learning Center)" ที่จะพร้อมเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของชุมชน จากความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือซีพี เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เครือซีพี ยังให้ความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการไม่ตัดไม้ทำลายป่า (Biodiversity and No Deforestation Commitment) โดยโครงการดังกล่าวฯ เข้าไปพัฒนาในหลายด้าน อาทิ ในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เครือซีพีสนับสนุนการสร้างฝายและอ่างเก็บน้ำบ้านกองกาย ซึ่งเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภาคีเครือข่ายตำบลบ้านทับ ภายใต้แผนงาน แม่แจ่มโมเดลพลัส โดยมีเป้าหมายให้เป็นแหล่งน้ำสำคัญในการทำเกษตรของชุมชน ให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งน้ำในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชมูลค่าสูง ในด้านการฟื้นฟูป่าไม้ เครือซีพี สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าด้วยการปลูกต้นไม้สร้างป่า และไม้สีต่างๆ ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ลดการใช้พื้นที่ทำเกษตรให้ป่าฟื้นฟู สร้างชุมชนเข้มแข็ง พร้อมอนุรักษ์ทรัพยากรไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน #


ขอบพระคุณมากค่ะ
หนึ่งฤทัย นิวัตยะกุล (หนึ่ง)
สำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือฯ
โทร.080-998-0116
=====================================

IMPORTANT. This e-mail is intended solely for the recipient(s) name above.
If you are not the intended recipient, any type of your use is prohibited. Any
information, comment or statement contained in this e-mail, including any
attachments (if any) are those of the author and are not necessarily endorsed by
Charoen Pokphand Foods PCL (CPF). CPF shall, therefore, not be liable or
responsible for any of such contents, including damages resulting from any virus
transmitted by his e-mail.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages