PKRU ร่วมลงนาม MOA การขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ - สำนักข่าวพิมพ์ไทย | www.phimthai.com

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Search This Blog

Thursday, July 4, 2024

PKRU ร่วมลงนาม MOA การขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Agreement (MOA) ขับเคลื่อน "โครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย" ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (38 แห่ง) กับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย ซึ่งยกร่างภายใต้แนวทางการดำเนินงานตาม แผนโลกทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ค.ศ.2021-2030 ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานตามแนวทางวิถี แห่งระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach) ตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดีและส่งเสริม ความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย โดยลดจำนวนการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ทั้งนี้รวมถึงเป็นแนวทางป้องกัน สร้างความตระหนัก ความมีวินัย และสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มาตรการความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน และตอบตัวชี้วัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 4 Green Sustainability ของสถาบันชุมชนและสังคม ตัวชี้วัดที่ 6 Research and Service in the Region ตัวชี้วัดที่ 11.2 ภายในปี ค.ศ.2030 การส่งเสริมให้มีการจัดหาขนส่งสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและปลอดภัย และตัวชี้วัดที่ 17.16 การยกระดับความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในทุกด้านทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อขับเคลื่อนแผนงานความปลอดภัยทางถนนให้ได้ตามเป้าหมาย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom AdPages